شهید منوچهر احمدی اکرادی

نام پدر: زینل
تاریخ شهادت: 1381/01/27
عملیات:
محل شهادت: شیراز
منوچهر احمدی اکرادی