شهید کرامت پورعلمی

نام پدر: علی بیک
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات:
محل شهادت: عراق
کرامت پورعلمی
شهدای مرتبط