شهید سیدمرتضی پذیرش

نام پدر: سیدابوالحسن
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: کربلای 10
محل شهادت: بانه
سیدمرتضی پذیرش