شهید حسنعلی پدیور

نام پدر: احمد
تاریخ شهادت: 1365/11/24
عملیات:
محل شهادت: سومار
حسنعلی پدیور
شهدای مرتبط