شهید اسداله بهمنی

نام پدر: محمدکاظم
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات:
محل شهادت: سردشت
اسداله بهمنی