شهید محمدرضا بهاری خوب

نام پدر: جلیل
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات:
محل شهادت: عراق
محمدرضا بهاری خوب