شهید مسعود بردبار

نام پدر: محمود
تاریخ شهادت: 1364/11/24
عملیات:
محل شهادت: بوشهر
مسعود بردبار