شهید حمید بازیارکوزرگی

نام پدر: نصراله
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: فتح 5
محل شهادت: عراق
حمید بازیارکوزرگی