شهید محمود آقاشیری

نام پدر: قباد
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: نصر1
محل شهادت: عراق
محمود آقاشیری
شهدای مرتبط