شهید محمدرضا ایمنی

نام پدر: یداله
تاریخ شهادت: 1360/11/24
عملیات: بعثت
محل شهادت: چزابه
محمدرضا ایمنی
شهدای مرتبط