شهید حمیدرضا اولیایی جهرمی

نام پدر: محمد
تاریخ شهادت: 1364/11/24
عملیات: والفجر8
محل شهادت: فاو
حمیدرضا اولیایی جهرمی