شهید اکبر اورنگی نژاد

نام پدر: هوشنگ
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: فتح 5
محل شهادت: سردشت
اکبر اورنگی نژاد