شهید بهمن انصاری

نام پدر: محمدتقی
تاریخ شهادت: 1364/11/24
عملیات:
محل شهادت: فاو
بهمن انصاری