شهید علی رضا امینی

نام پدر: مصطفی
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات:
محل شهادت: عراق
علی رضا امینی