شهید نادعلی هوشیار

نام پدر: عزیز
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: فتح 5
محل شهادت: ماهوت
نادعلی هوشیار