شهید علی هوشنگی

نام پدر: غلامعلی
تاریخ شهادت: 1360/11/24
عملیات:
محل شهادت: چزابه
علی هوشنگی
شهدای مرتبط