شهید علی یار هاشمی بوکی

نام پدر: محمد
تاریخ شهادت: 1362/11/24
عملیات: والفجر6
محل شهادت: چزابه
علی یار هاشمی بوکی