شهید احمدرضا هاشمی

نام پدر: فضل اله
تاریخ شهادت: 1366/01/27
عملیات: فتح 5
محل شهادت: ماهوت
احمدرضا هاشمی