شهید عبدالکریم نورسته

نام پدر: محمدعلی
تاریخ شهادت: 1370/11/24
عملیات:
محل شهادت: کهنوج
عبدالکریم نورسته
شهدای مرتبط