شهید خلیل نعیمی

نام پدر: ابوالحسن
تاریخ شهادت: 1383/01/28
عملیات:
محل شهادت: بغداد
خلیل نعیمی